Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Uwaga! Aktualny portal Politechniki Rzeszowskiej dostępny jest pod adresem: www.prz.edu.pl

STYPENDIA DOKTORANCKIE

 • wypłacane przez okres 12 miesięcy
 • nie niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta

dla kogo:

 • uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich
 • doktoranci, którzy terminowo realizują program studiów doktoranckich
 • na I roku dla doktoranta, który osiągnął bardzo dobre wyniki w rekrutacji
 • na II i kolejnych latach dla doktoranta, który w poprzednim roku akademickim:
  1) uzyskał bardzo dobre i dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich
  2) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej doktorant otrzymujący stypendium zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 90 godzin rocznie

podstawa prawna:


Ostatnia modyfikacja: 2013-09-19 15:04:37

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

 • wypłacane przez 12 miesięcy
 • minimalna wysokość kwoty zwiększenia wynosi 800 zł

dla kogo:

 • 30% najlepszych uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
 • na I roku dla doktoranta, który osiągnął:
  1) bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich, lub
  2) bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym
 • na II i kolejnych latach dla doktoranta, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej poprzednim roku

podstawa prawna:


Ostatnia modyfikacja: 2013-09-19 15:03:36

 STYPENDIUM DOKTORSKIE

 • przyznawane na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia maksymalnie do 18 miesięcy
 • wysokość stypendium doktorskiego nie może być wyższa od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich

dla kogo:

 • osoby przygotowującej rozprawę doktorską, jeżeli wszczęto jej przewód doktorski,
 • na wniosek osoby ubiegającej się o to stypendium

  wniosek do Prorektora ds. Nauki o przyznanie stypendium musi zawierać:
  - dane osobowe kandydata do stypendium 
  - opis jego dotychczasowego dorobku naukowego 


  do wniosku dołącza się: 
  - uchwałę rady jednostki organizacyjnej o otwarciu przewodu doktorskiego 
  - opinię opiekuna naukowego albo promotora o zaawansowaniu rozprawy doktorskiej
  - zaświadczenie o złożeniu wniosku o grant badawczy (wydaje Biuro Badań Naukowych

 

Wniosek przed złożeniem do Prorektora ds. Nauki  musi być zaopiniowany przez Radę Wydziału !

 

Przy ocenie wniosków uwzględnia się następujące kryteria:

 • stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej;
 • wartość naukową przygotowywanej rozprawy doktorskiej;
 • dotychczasową działalność naukową kandydata do stypendium;
 • udział w stażach naukowych krajowych i zagranicznych;
 • liczbę i rodzaj publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych 

Osoba pobierająca stypendium doktorskie wraz z wnioskiem o przedłużenie składa co 6 miesięcy informację o postępach w pracy naukowej. Informacja powinna być zaopiniowana przez promotora.

Stypendium doktorskie jest przyznawane niezależnie od świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów oraz stypendium doktoranckiego.

podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. z 2011 r., Nr 160, poz. 956).


Ostatnia modyfikacja: 2014-02-03 12:07:44

 

STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
dla doktorantów za wybitne osiągnięcia

 •  doktorant studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych po zaliczeniu pierwszego roku, który spełnia łącznie warunki:
  1) wykazał się postępami w nauce,
  2) uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie,
  3) uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium

   

więcej informacji na temat przygotowania wniosku - tutaj


Ostatnia modyfikacja: 2014-06-12 15:20:19
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260; e-mail: , administrator serwisu: ;
Rekrutacja
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies